Loading color scheme

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Udělujete tímto souhlas Juraji Novodomcovi, Ježkov 261/20, 664 44 Ořechov, IČO: 05771935 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • další osobní údaje potřebné pro naplnění stanoveného účelu

2. Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:

 • příjem a vyřizování dotazů z kontaktních formulářů,
 • jiných dotazů návštěvníků webových stránek bozpono.cz,
 • evidenci vhodných uchazečů o zaměstnání (jako potenciálního zaměstnance).

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu maximálně 3 let.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním emailu na adresu info@bozpono.cz nebo dopisu na kontaktní údaje Juraj Novodomec, Ježkov 261/20, 664 44 Ořechov.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a neposkytuje je žádné třetí straně.

5. Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé.

6. K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,<
 • br />
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Ořechově 3. dubna 2018

O NÁS

Jsme malá společnost, která vznikla v roce 2017, pro klienty různých oborů sídlící v Jihomoravském kraji. Vzniku předcházelo více než dekáda zkušenosti v oblasti BOZP a PO na českém, ale i slovenském trhu.

Přirozeným rozvojem a získáváním nových a spokojených klientů jsme rozšířili naše služby do krajů Vysočina a Zlín.

Našimi klienty jsou jednotlivci (pracující z domova), tak i společnosti o více než 300 zaměstnancích (korporátní společnosti), s kterými ve spolupráci vytváříme bezpečné pracovní prostředí a naplňujeme požadavky legislativy.

Uvědomujeme si, že bezpečnost není cíl, ale cesta, proto se i my neustále zlepšujeme a zvyšujeme svojí kvalifikaci, což je klíčem k bezproblémové spolupráci s našimi klienty.

Jsme držiteli kvalifikací:

 • Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/ 2006 Sb. v platném znění.
 • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/ 2006 Sb. v platném znění.
 • Odborně způsobilá osoba/technik požární ochrany k plnění úkolů požární ochrany dle zákona č. 133/ 1985 Sb. v platném znění.
 • Odborně způsobilá osoba pro montáž a revize protipožárních systémů Hilti.
nabízíme komplexní služby z oblasti bezpečnosti práce
nabízíme komplexní služby v oblasti požární ochrany
V oblasti BOZP a Požární ochrany máme zkušenosti již více než 15 let a to z ČR, SR i zahraničí.

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA V PREVENCI RIZIK

Jsme odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle §10 odst.1 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY HILTI

Jsme vyškoleni pro montáže a revize protipožárních systémů Hilti.

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Jsme odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle §10 odst.2 zákona 309/2006 Sb., v platném znění.

TECHNIK / ODBORNĚ ZPUSOBILÁ OSOBA V POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Jsme odborně způsobilé osoby podle § 11 odst.1 zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění.

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) - počínaje auditem stávajícího stavu, přes zpracování revize, po tvorbu dokumentace BOZP, školení BOZP a další související činnosti.
Školení bezpečnosti práce (BOZP)

Školení bezpečnosti práce (BOZP)

Nabízíme školení bezpečnosti práce (BOZP) v prostorách Vaší firmy nejen pro Brno, ale po celé ČR.

Dokumentace BOZP Brno

Vypracování dokumentace BOZP

Nabízíme vypracování dokumentace BOZP pro vaší firmu na základě provedené analýzy rizik.

Hygiena pracovního prostředí

Hygiena pracovního prostředí

Provedeme audit stávajícího stavu pracovního prostředí včetně zabezpečení hygienických měření akreditovanými laboratořemi.

Koordinace BOZP na staveništi (Koordinátor)

Koordinace BOZP na staveništi

Koordinace BOZP v přípravě stavby i během samotné realizace včetně oznámení o zahájení stavebních činností a tvorby Plánu BOZP.

Požární prostupy - kontroly

Požární prostupy - kontroly

Provádíme kontroly požárních ucpávek, vytvoření dokumentace PO, ověření odborně způsobilou osobou v PO.

Profesionální požární hlídky

Profesionální požární hlídky

Povinnost zřídit požární hlídku má každá právnická a podnikající fyzická osoba, která vykonává činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

Preventivní prohlídky PO

Preventivní prohlídky

Provádíme pravidelné preventivní prohlídky a kontroly požární ochrany v místech a termínech, které vyžaduje zákon i dle potřeby.

Požární bezpečnost staveb

Požární bezpečnost staveb (PBŘ)

Požárně bezpečnostního řešení vychází z požadavků zvláštních právních předpisů, normativních požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí.

Nabízíme

 • zpracování požárně bezpečnostního řešení

POŽÁRNÍ OCHRANA

nabízíme komplexní služby v oblasti požární ochrany