Loading color scheme

Co přináší novela vyhlášky o pracovnělékařských službách?

Od 1.1.2023 nabyla platnost novelizace vyhlášky 79/2013 sb.  (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), která upravuje povinnosti zaměstnavatele spojené s vysíláním zaměstnanců zařazených do kategorie 1, 2 na periodické lékařské prohlídky.

vyhláška o pracovnělékařských službách Od 1.1.2023 nabyla platnost novelizace vyhlášky 79/2013 sb.  (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), která upravuje povinnosti zaměstnavatele spojené s vysíláním zaměstnanců zařazených do kategorie 1, 2 na periodické lékařské prohlídky.

  • 11 Vyhlášky 79/2013 sb. v platném znění

(1) Periodická prohlídka se provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob.

(2) Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví

a) v kategorii první (bez profesního rizika) se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují 

1. jednou za 6 let, nebo

2. jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,

b) v kategorii druhé (bez profesního rizika) se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují

1. jednou za 4 roky, nebo

2. jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,

c) v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky,

d) v kategorii čtvrté se provádí jednou za 1 rok.

(3) Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost v kategorii 1,2, jejichž součástí je profesní riziko, pokud není pro provedení periodické prohlídky podle odstavce 2 stanovena kratší lhůta, se provádí

a) jednou za 4 roky, nebo

b) jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle písmene a).

 

Více o profesních rizicích viz. vyhláška č. 79/2013 Sb. v platném znění.